(zespół) Ass.Calamagrostio villosae-Piceetum (R.Tx. 1937) Hartm. ex Schlüter 1966

górnoreglowa świerczyna sudecka (górnoreglowy bór sudecki)
Piceetum hercynicum Tx. (1932) 1937 · Plagiothecio-Piceetum hercynicum (R. Tx. 1937) J.Mat. 1977

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Calamagrostio villosae-Piceetum

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Calamagrostio villosae-Piceetum

 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Calamagrostio villosae-Piceetum

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Piceion abietis (bory świerkowe i jodłowe)

 

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Piceetalia abietis

 

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Vaccinio-Piceetea (bory szpilkowe)

istotne diagnostycznie gatunki wspólne dla grupy syntaksonów:

Ass.Calamagrostio villosae-Piceetum, Ass.Plagiothecio-Piceetum tatricum, Ass.Abieti-Piceetum (montanum), Ass.Galio rotundifolii-Piceetum (carpaticum), Ass.Polysticho-Piceetum