(zespół) Ass.Phyteumo (orbicularis)-Trifolietum pratensis Balcerk. 1978

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Phyteumo (orbicularis)-Trifolietum pratensis

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Phyteumo (orbicularis)-Trifolietum pratensis

 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Phyteumo (orbicularis)-Trifolietum pratensis

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Polygono-Trisetion

 

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Arrhenatheretalia elatioris (zbiorowiska żyznych łąk na świeżych glebach mineralnych)

 

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Molinio-Arrhenatheretea