(grupa zespołów) GrAss.zbiorowiska łąk turzycowych

charakterystyczna kombinacja gatunków grupy zespołów (ChSC GrAss.) GrAss.zbiorowiska łąk turzycowych

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych grupy zespołów GrAss.zbiorowiska łąk turzycowych

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Magnocaricion (szuwary wielkoturzycowe)

wiele gatunków charakterystycznych ze zbiorowisk (ChAss.)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Phragmitetalia — ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Phragmitetea (szuwary)

i zwykle także gatunki charakterysytczne niższych jednostek  

syntaksony poniżej (podrzędne do) GrAss.zbiorowiska łąk turzycowych

  Ass.Caricetum distichae
  
  Ass.Caricetum gracilis (zespół turzycy zaostrzonej)
  
  Ass.Caricetum vesicariae