(grupa zespołów) GrAss.zbiorowiska wysokich turzyc lub o grubych rozłogach

charakterystyczna kombinacja gatunków grupy zespołów (ChSC GrAss.) GrAss.zbiorowiska wysokich turzyc lub o grubych rozłogach

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych grupy zespołów GrAss.zbiorowiska wysokich turzyc lub o grubych rozłogach

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Magnocaricion (szuwary wielkoturzycowe)

wiele gatunków charakterystycznych ze zbiorowisk (ChAss.)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Phragmitetalia — ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Phragmitetea (szuwary)

i zwykle także gatunki charakterysytczne niższych jednostek  

syntaksony poniżej (podrzędne do) GrAss.zbiorowiska wysokich turzyc lub o grubych rozłogach

  Ass.Caricetum ripariae
  
  Ass.Caricetum acutiformis
  
  Ass.Caricetum paniculatae