znalezisko 20030520.10.bl - Acer campestre (klon polny) (leg. det. Barbara Łotocka)
bl-Acer_campestre_2003_05_10_F216_24
Acer campestre (klon polny)
bl-Acer_campestre_2003_05_10_F216_25
Acer campestre (klon polny)
bl-Acer_campestre_2003_05_10_F216_27
Acer campestre (klon polny)
bl-Acer_campestre_2003_05_10_F216_30
Acer campestre (klon polny)