znalezisko 00010000.10_7_4.jmak - Arnica chamissonis (arnika Chamissa) · Niemcy ogr.zielny · (leg. det. Jarosław Makowski)
j-Arnica_chamissonis_V.10.1
Arnica chamissonis (arnika Chamissa)
j-Arnica_chamissonis_VI.10.1
Arnica chamissonis (arnika Chamissa)
j-Arnica_chamissonis_VI.10.2
Arnica chamissonis (arnika Chamissa)
j-Arnica_chamissonis_VI.10.3
Arnica chamissonis (arnika Chamissa)
j-Arnica_chamissonis_VI.10.4
Arnica chamissonis (arnika Chamissa)
j-Arnica_chamissonis_VI.10.5
Arnica chamissonis (arnika Chamissa)
j-Arnica_chamissonis_VI.10.6
Arnica chamissonis (arnika Chamissa)
j-Arnica_chamissonis_VI.10.7
Arnica chamissonis (arnika Chamissa)
j-Arnica_chamissonis_VI.10.8
Arnica chamissonis (arnika Chamissa)
j-Arnica_chamissonis_VI.10.9
Arnica chamissonis (arnika Chamissa)
j-Arnica_chamissonis_VII.10.1
Arnica chamissonis (arnika Chamissa)
j-Arnica_chamissonis_VII.10.2
Arnica chamissonis (arnika Chamissa)
j-Arnica_chamissonis_VII.10.3
Arnica chamissonis (arnika Chamissa)
j-Arnica_chamissonis_VII.10.4
Arnica chamissonis (arnika Chamissa)