znalezisko 00010000.10_7_4.jmak - Arnica chamissonis (arnika Chamissa) · Niemcy ogr.zielny · (leg. det. Jarosław Makowski)

j-Arnica_chamissonis_V.10.1

Arnica chamissonis (arnika Chamissa)

j-Arnica_chamissonis_VI.10.1

Arnica chamissonis (arnika Chamissa)

j-Arnica_chamissonis_VI.10.2

Arnica chamissonis (arnika Chamissa)

j-Arnica_chamissonis_VI.10.3

Arnica chamissonis (arnika Chamissa)

j-Arnica_chamissonis_VI.10.4

Arnica chamissonis (arnika Chamissa)

j-Arnica_chamissonis_VI.10.5

Arnica chamissonis (arnika Chamissa)

j-Arnica_chamissonis_VI.10.6

Arnica chamissonis (arnika Chamissa)

j-Arnica_chamissonis_VI.10.7

Arnica chamissonis (arnika Chamissa)

j-Arnica_chamissonis_VI.10.8

Arnica chamissonis (arnika Chamissa)

j-Arnica_chamissonis_VI.10.9

Arnica chamissonis (arnika Chamissa)

j-Arnica_chamissonis_VII.10.1

Arnica chamissonis (arnika Chamissa)

j-Arnica_chamissonis_VII.10.2

Arnica chamissonis (arnika Chamissa)

j-Arnica_chamissonis_VII.10.3

Arnica chamissonis (arnika Chamissa)

j-Arnica_chamissonis_VII.10.4

Arnica chamissonis (arnika Chamissa)