znalezisko 2013.2.jmak - Sinofranchetia chinensis (sinofranszecja chińska) · Niemcy OB Freiburg · (leg. det. Jarosław Makowski)
jmak-Sinofranchetia_chinensis10
Sinofranchetia chinensis (sinofranszecja chińska)
jmak-Sinofranchetia_chinensis12
Sinofranchetia chinensis (sinofranszecja chińska)
jmak-Sinofranchetia_chinensis2
Sinofranchetia chinensis (sinofranszecja chińska)
jmak-Sinofranchetia_chinensis3
Sinofranchetia chinensis (sinofranszecja chińska)
jmak-Sinofranchetia_chinensis4
Sinofranchetia chinensis (sinofranszecja chińska)
jmak-Sinofranchetia_chinensis5
Sinofranchetia chinensis (sinofranszecja chińska)
jmak-Sinofranchetia_chinensis6
Sinofranchetia chinensis (sinofranszecja chińska)
jmak-Sinofranchetia_chinensis7
Sinofranchetia chinensis (sinofranszecja chińska)
jmak-Sinofranchetia_chinensis8
Sinofranchetia chinensis (sinofranszecja chińska)
jmak-Sinofranchetia_chinensis9
Sinofranchetia chinensis (sinofranszecja chińska)