znalezisko 00010000.107.js · Arboretum Bolestraszyce · (leg. det. Jacek Soboń)
tawula.niponska_Spiraea.nipponica._Snowmound_.3743
Spiraea nipponica
cv. Snowmound
tawula.niponska_Spiraea.nipponica._Snowmound_.3744
Spiraea nipponica
cv. Snowmound