fot. 020503-0498 — copyright © by Marek Snowarski
space
Isopyrum thalictroides (zdrojówka rutewkowata)
space
03.05.2002, Ratyń-Galów, k. Wrocławia · copyright © by Marek Snowarski