znalezisko 20021111.2.02 - Trapa natans (kotewka orzech wodny) · Ostrava, Czechy · (leg. det. Marek Snowarski)
021111-4349
Trapa natans (kotewka orzech wodny)
021111-4350
Trapa natans (kotewka orzech wodny)
021111-4353
Trapa natans (kotewka orzech wodny)