znalezisko 20040408.3.04 - Chrysosplenium alternifolium (śledziennica skrętolistna) · dolina Bystrzycy · (leg. det. Marek Snowarski)

040408-7142

Chrysosplenium alternifolium (śledziennica skrętolistna)

040408-7142_1

Chrysosplenium alternifolium (śledziennica skrętolistna)