znalezisko 20040408.3.04 - Chrysosplenium alternifolium (śledziennica skrętolistna) · dolina Bystrzycy · (leg. det. Marek Snowarski)
040408-7142
Chrysosplenium alternifolium (śledziennica skrętolistna)
040408-7142_1
Chrysosplenium alternifolium (śledziennica skrętolistna)