znalezisko 20120000.K101_12.12 - Chenopodium foliosum (komosa rózgowa) · ogród · (leg. det. Marek Snowarski)
120607-9245
Chenopodium foliosum (komosa rózgowa)
120623-9561
Chenopodium foliosum (komosa rózgowa)
120630-9682
Chenopodium foliosum (komosa rózgowa)
120707-9965
Chenopodium foliosum (komosa rózgowa)
120707-9965_v2
Chenopodium foliosum (komosa rózgowa)
120707-9965_v3
Chenopodium foliosum (komosa rózgowa)
120708-9993
Chenopodium foliosum (komosa rózgowa)
· 3D||
120708-9995
Chenopodium foliosum (komosa rózgowa)
· 3D||
120708-9995_v2
Chenopodium foliosum (komosa rózgowa)
· 3D||
120708-9995_v3
Chenopodium foliosum (komosa rózgowa)
· 3D||
120711-0081
Chenopodium foliosum (komosa rózgowa)
120711-0081_v2
Chenopodium foliosum (komosa rózgowa)
120713-0186
Chenopodium foliosum (komosa rózgowa)
120713-0186_v2
Chenopodium foliosum (komosa rózgowa)
120721-0515
Chenopodium foliosum (komosa rózgowa)
po lewej ośmiał wielki (Cerinthe major)
120721-0515_v2
Chenopodium foliosum (komosa rózgowa)
20130411-2623
Chenopodium foliosum (komosa rózgowa)
ozime, z samosiewu
20130501-2740
Chenopodium foliosum (komosa rózgowa)
z samosiewu w kolejnym roku
20130501-2740_v2
Chenopodium foliosum (komosa rózgowa)
z samosiewu w kolejnym roku
20130501-2740_v3
Chenopodium foliosum (komosa rózgowa)
z samosiewu w kolejnym roku