znalezisko 20120000.K91_12.12 - Ursinia anethoides (ursynia koprolistna) · ogród · (leg. det. Marek Snowarski)
120607-9335
Ursinia anethoides (ursynia koprolistna)
120607-9335_v2
Ursinia anethoides (ursynia koprolistna)
120623-9522
Ursinia anethoides (ursynia koprolistna)
120623-9522_v2
Ursinia anethoides (ursynia koprolistna)
120630-9721
Ursinia anethoides (ursynia koprolistna)
120630-9723
Ursinia anethoides (ursynia koprolistna)
120630-9723_v2
Ursinia anethoides (ursynia koprolistna)
120630-9723_v3
Ursinia anethoides (ursynia koprolistna)
120708-0018
Ursinia anethoides (ursynia koprolistna)
· 3D||
120708-0020
Ursinia anethoides (ursynia koprolistna)
· 3D||
120708-0023
Ursinia anethoides (ursynia koprolistna)
· ||3D