znalezisko 00010000.A028.bl - Arisaema amurense (arizema amurska) (leg. det. Barbara Łotocka)
bl-Arisaema-amurense-110426-OB-UW-034
Arisaema amurense (arizema amurska)
bl-Arisaema-amurense-110426-OB-UW-036
Arisaema amurense (arizema amurska)
bl-Arisaema-amurense-110426-OB-UW-037
Arisaema amurense (arizema amurska)
bl-Arisaema-amurense-110426-OB-UW-038
Arisaema amurense (arizema amurska)