znalezisko 00010000.B55.bl - Centaurea kotschyana (chaber Kotschyego) (leg. det. Barbara Łotocka)
bl-Centaurea-Kotschyana-100525-OB-PAN-065
Centaurea kotschyana (chaber Kotschyego)
bl-Centaurea-Kotschyana-100525-OB-PAN-066
Centaurea kotschyana (chaber Kotschyego)
bl-Centaurea-Kotschyana-100525-OB-PAN-069
Centaurea kotschyana (chaber Kotschyego)
bl-Centaurea-Kotschyana-100525-OB-PAN-070
Centaurea kotschyana (chaber Kotschyego)
bl-Centaurea-kotschyi-100715-19-Bieszczady-0627
Centaurea kotschyana (chaber Kotschyego)
bl-Centaurea-kotschyi-100715-19-Bieszczady-0632
Centaurea kotschyana (chaber Kotschyego)
bl-Centaurea-kotschyi-100715-19-Bieszczady-0635
Centaurea kotschyana (chaber Kotschyego)
bl-Centaurea-kotschyi-100715-19-Bieszczady-0730
Centaurea kotschyana (chaber Kotschyego)
bl-Centaurea-kotschyi-100715-19-Bieszczady-0732
Centaurea kotschyana (chaber Kotschyego)
bl-Centaurea-kotschyi-100715-19-Bieszczady-0733
Centaurea kotschyana (chaber Kotschyego)
bl-Centaurea-kotschyi-100715-19-Bieszczady-0737
Centaurea kotschyana (chaber Kotschyego)
bl-Centaurea-kotschyi-100715-19-Bieszczady-0738
Centaurea kotschyana (chaber Kotschyego)
bl-Centaurea-kotschyi-100715-19-Bieszczady-0739
Centaurea kotschyana (chaber Kotschyego)