znalezisko 00010000.B55.bl - Centaurea kotschyana (chaber Kotschyego) (leg. det. Barbara Łotocka)
bl-Centaurea-Kotschyana-100525-OB-PAN-065all
Centaurea kotschyana (chaber Kotschyego)
bl-Centaurea-Kotschyana-100525-OB-PAN-066all
Centaurea kotschyana (chaber Kotschyego)
bl-Centaurea-Kotschyana-100525-OB-PAN-069all
Centaurea kotschyana (chaber Kotschyego)
bl-Centaurea-Kotschyana-100525-OB-PAN-070all
Centaurea kotschyana (chaber Kotschyego)
bl-Centaurea-kotschyi-100715-19-Bieszczady-0627all
Centaurea kotschyana (chaber Kotschyego)
bl-Centaurea-kotschyi-100715-19-Bieszczady-0632all
Centaurea kotschyana (chaber Kotschyego)
bl-Centaurea-kotschyi-100715-19-Bieszczady-0635all
Centaurea kotschyana (chaber Kotschyego)
bl-Centaurea-kotschyi-100715-19-Bieszczady-0730all
Centaurea kotschyana (chaber Kotschyego)
bl-Centaurea-kotschyi-100715-19-Bieszczady-0732all
Centaurea kotschyana (chaber Kotschyego)
bl-Centaurea-kotschyi-100715-19-Bieszczady-0733all
Centaurea kotschyana (chaber Kotschyego)
bl-Centaurea-kotschyi-100715-19-Bieszczady-0737all
Centaurea kotschyana (chaber Kotschyego)
bl-Centaurea-kotschyi-100715-19-Bieszczady-0738all
Centaurea kotschyana (chaber Kotschyego)
bl-Centaurea-kotschyi-100715-19-Bieszczady-0739all
Centaurea kotschyana (chaber Kotschyego)