znalezisko 20060412.1.bl - Eranthis hyemalis (rannik zimowy) (leg. det. Barbara Łotocka)
bl-F349-F1010001
Eranthis hyemalis (rannik zimowy)
kwiat z góry
bl-F349-F1010003
Eranthis hyemalis (rannik zimowy)
kwiat w przekroju
bl-F349-F1010004
Eranthis hyemalis (rannik zimowy)
kwiat w przekroju, prątniczki
bl-F349-F1010005
Eranthis hyemalis (rannik zimowy)
kwiat w przekroju
bl-F349-F1010006
Eranthis hyemalis (rannik zimowy)
młode mieszki
bl-F349-F1010007
Eranthis hyemalis (rannik zimowy)
prątniczki