znalezisko 18990728.KRAM252732.jkr - Schoenoplectus americanus (oczeret amerykański) (leg. det. B. Niklewski)
jkr-2017_3-PICT0245c
Schoenoplectus americanus (oczeret amerykański)
jkr-2017_3-PICT0248c_6.9ppm
Schoenoplectus americanus (oczeret amerykański)
· XL
jkr-2017_3-PICT0249c_31.9ppm
Schoenoplectus americanus (oczeret amerykański)
· XL