znalezisko 20100416.1.kc - Pulsatilla vernalis (sasanka wiosenna) · Bory Tucholskie · (leg. det. Krzysztof Ciesielski)
kc-100416-IMG_2398all
Pulsatilla vernalis (sasanka wiosenna)
kc-100416-IMG_2407all
Pulsatilla vernalis (sasanka wiosenna)
kc-100416-IMG_2408all
Pulsatilla vernalis (sasanka wiosenna)
kc-100416-IMG_2411all
Pulsatilla vernalis (sasanka wiosenna)
kc-100416-IMG_2413all
Pulsatilla vernalis (sasanka wiosenna)
kc-100416-IMG_2416all
Pulsatilla vernalis (sasanka wiosenna)
kc-100416-IMG_2418all
Pulsatilla vernalis (sasanka wiosenna)
kc-100416-IMG_2424all
Pulsatilla vernalis (sasanka wiosenna)
kc-100416-IMG_2426all
Pulsatilla vernalis (sasanka wiosenna)
kc-100416-IMG_2433all
Pulsatilla vernalis (sasanka wiosenna)
kc-100416-IMG_2437all
Pulsatilla vernalis (sasanka wiosenna)
kc-100416-IMG_2441all
Pulsatilla vernalis (sasanka wiosenna)
kc-100416-IMG_2451all
Pulsatilla vernalis (sasanka wiosenna)
kc-100416-IMG_2453all
Pulsatilla vernalis (sasanka wiosenna)
kc-100416-IMG_2475all
Pulsatilla vernalis (sasanka wiosenna)
kc-100416-IMG_2479all
Pulsatilla vernalis (sasanka wiosenna)
kc-100416-IMG_2480all
Pulsatilla vernalis (sasanka wiosenna)