znalezisko 20170417.2.mzch - Pulsatilla vernalis (sasanka wiosenna) (leg. det. Maria Zacharczuk)
mzch-3-IMG_9577
Pulsatilla vernalis (sasanka wiosenna)
mzch-3-IMG_9581
Pulsatilla vernalis (sasanka wiosenna)
mzch-3-IMG_9583
Pulsatilla vernalis (sasanka wiosenna)
mzch-3-IMG_9587
Pulsatilla vernalis (sasanka wiosenna)
mzch-3-IMG_9594
Pulsatilla vernalis (sasanka wiosenna)
mzch-3-IMG_9599
Pulsatilla vernalis (sasanka wiosenna)
mzch-3-IMG_9602
Pulsatilla vernalis (sasanka wiosenna)
mzch-3-IMG_9609
Pulsatilla vernalis (sasanka wiosenna)
mzch-3-IMG_9611
Pulsatilla vernalis (sasanka wiosenna)
mzch-3-IMG_9615
Pulsatilla vernalis (sasanka wiosenna)
mzch-3-IMG_9620
Pulsatilla vernalis (sasanka wiosenna)
mzch-3-IMG_9638
Pulsatilla vernalis (sasanka wiosenna)
mzch-3-IMG_9646
Pulsatilla vernalis (sasanka wiosenna)