znalezisko 20090423.10.sm - Lithospermum arvense (nawrot polny) · Równina Torzymska, Rzepinek · (leg. det. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl)
nasyp kolejowy, zbiorowisko ruderalne

SM-20090423-10-Lithospermum_arvense-01

Lithospermum arvense (nawrot polny)

pokrój

SM-20090423-10-Lithospermum_arvense-02

Lithospermum arvense (nawrot polny)

grupa kwitnących roślin

SM-20090423-10-Lithospermum_arvense-03

Lithospermum arvense (nawrot polny)

grupa kwitnących roślin