znalezisko 20090423.10.sm - Lithospermum arvense (nawrot polny) · Równina Torzymska, Rzepinek · (leg. det. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl)
nasyp kolejowy, zbiorowisko ruderalne
SM-20090423-10-Lithospermum_arvense-01
Lithospermum arvense (nawrot polny)
pokrój
SM-20090423-10-Lithospermum_arvense-02
Lithospermum arvense (nawrot polny)
grupa kwitnących roślin
SM-20090423-10-Lithospermum_arvense-03
Lithospermum arvense (nawrot polny)
grupa kwitnących roślin