(zespół) Ass.Puccinello-Spergularietum salinae (Feekes 1936) R.Tx. et Volk 1937

zespół mannicy i muchotrzewu solniskowego
Puccinellietum distansis R. Tx. et Volk 1937

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Puccinello-Spergularietum salinae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Puccinello-Spergularietum salinae

 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Puccinello-Spergularietum salinae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Puccinelion maritimae (zbiorowiska solniskowe na siedliskach wilgotnych i słonych)

 

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Glauco-Puccinellietalia (halofilne zbiorowiska szuwarowo-łąkowe) — ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Asteretea tripolium (halofilne zbiorowiska szuwarowo-łąkowe)