atlas-roslin.pl

flora i jej składniki

flora

wykaz gatunków (czeklista)

wymarłe

Flora to ogół gatunków roślin rosnących na danym terenie w określonym czasie. Terminu tego używa się też w zawężonym zakresie w odniesieniu do określonego biotopu (flora torfowisk), formacji roślinnej (flora lasów), grupy taksonomicznej (flora roślin naczyniowych) lub ekologicznej (flora synantropijna).

space

Można też mówić o taksonach wymarłych danej flory tj. niegdyś występujących na danym terenie a obecnie od długiego czasu nie stwierdzanych. Wymarłe taksony flory mogą ponownie wrócić do niej jeśli odnalezione zostaną nowe, nieznane stanowiska lub nastąpi ich napływ z terenów sąsiadujących dla danej flory.

space

endemit

endemit to gatunek występujący wyłącznie na małym obszarze, czasem na pojedynczym stanowisku; endemity są z tego powodu gatunkami szczególnie narażonymi na wyginięcie

flora rodzima

apofity

Flora rodzima to gatunki flory za wyłączeniem antropofitów tj. bez gatunków obcego pochodzenia; innymi słowy to rośliny autochtoniczne.

space

Jeśli są na nich trwale zadomowione określa się je mianem euapofitów.

space

Jeśli są zdziczałe z uprawy to określa się je mianem oekofitów (termin praktycznie nieużywany).

antropofity

trwale zadomowione

Antropofit to gatunek obcego pochodzenia na danym terenie (gatunek alochtoniczny, w przeciwieństwie do flory rodzimej składającej się z gatunków autochtonicznych). Gatunki ten lokują się w siedliskach synantropijnych; z czasem mogą przenikać do siedlisk półnaturalnych i siedlisk naturalnych.

space

metafity — gatunki obcego pochodzenia trwale zadomowione we florze tj. skutecznie rozmnażające się i przez to zdolne do trwałej obecności we florze danego terenu

space

metafity

Metafity to część gatunków obcego pochodzenia (antropofitów) która jest trwale zadomowione we florze tj. skutecznie rozmnaża się na terenie flory i przez to zdolna jest do trwałej w niej obecności.

diafity

Diafity to część roślin obcego pochodzenia (antropofitów) która nie jest trwale zadomowiona na terenie flory. Tj. pojawiają się przejściowo np. z zawlekanych nasion, lecz w warunkach miejscowych nie są w stanie skutecznie rozmnażać się i propagować.

space

efemerofity (agresto-efemerofity) — gatunki przejściowo zawlekane (np. z surowcami z innych rejonów geograficznych)

space

efemerofity

niem. Passanten
Efemerofity to część diafitów, niezadomowionych trwale gatunków zawleczonych, która jest przejściowo zawlekana. Efemerofity często zawlekane są w postaci nasion wraz ze sprowadzanymi surowcami pochodzenia roślinnego. Po skiełkowaniu utrzymują się krótkotrwale w danym miejscu gdyż nie zimują lub nie tworzą nasion, lub niedostatecznie rozmnażają się dla dłuższego utrzymania się.

epekofity

agriofity

archeofity

hemiagriofity

holoagriofity

kenofity

Z uwagi na czas przybycia gatunków nieuprawianych (zawleczenia) na teren flory wyróżnia się dwie grupy gatunków trwale zadomowionych:

space

kenofity (neofity) — zawleczone po 1500 roku

space

epekofity (agresto-epekofity) — gatunki zadomowione w siedliskach synantropijnych

space

holoagriofity — gatunki zadomowione w siedliskach naturalnych

Hemiagriofity i hologagriofity określa się też łącznie jako agriofity w opozycji do epekofitów tj. roślin siedlisk synantropijnych.

ergaziofity

ergaziolipofity

Gatunki świadomie wprowadzone do uprawy na danym terenie (kraju) dzieli się na kategorie:

space

ergaziolipofity — rośliny dawnie uprawiane, obecnie relikty dawnych kultur

space

ergaziofigofity

Ergaziofigofity to część diafitów, niezadomowionych trwale gatunków uprawianych, która przejściowo dziczeje z uprawy, ale nie jest jednak w stanie samodzielnie dłużej utrzymywać się w danym miejscu.