(zespół) Ass.Calamagrostietum villosae (tatricum) Pawł., Sokoł. et Wall. 1928

traworośla trzcinnika owłosionego

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Calamagrostietum villosae (tatricum)

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Calamagrostietum villosae (tatricum) — regionalnie

 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Calamagrostietum villosae (tatricum)

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Calamagrostion (naturalne traworośla wysokogórskie)

 

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Calamagrostietalia villosae — ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Betulo-Adenostyletea (wysokogórskie ziołorośla i traworośla)