(zespół) Ass.Juncetum gerardi Nordh. 1923

zespół situ Gerarda
Juncetum gerardi

27.05.2008 copyright © by Piotr Sikorski XL

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Juncetum gerardi

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Juncetum gerardi — regionalnie

 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Juncetum gerardi

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Armerion maritimae (słone łąki nadmorskie)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Glauco-Puccinellietalia (halofilne zbiorowiska szuwarowo-łąkowe) — ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Asteretea tripolium (halofilne zbiorowiska szuwarowo-łąkowe)