efemerofit [24]

Coreopsis angustifolia Aiton

nachyłek wąskolistny