Gymnostomum aeruginosum Sm.

nagosz rdzawy
na stronie — znaleziska