Jamesoniella undulifolia (Nees) Müll.Frib.

sznurnik falistolistny
na stronie — występowanie

występowanie

Podlegał ochronie ścisłej w okresie 2004-12. Obecnie na znajduje się na liście gatunków chronionych.