znalezisko 20050703.10.mr - Lithospermum arvense (nawrot polny) · Suwalszczyzna · (leg. det. Maciej Romański)
mr-Lithospermum_arvense_20050703_01
Lithospermum arvense (nawrot polny)
mr-Lithospermum_arvense_20050703_02
Lithospermum arvense (nawrot polny)
mr-Lithospermum_arvense_20050703_06
Lithospermum arvense (nawrot polny)
mr-Lithospermum_arvense_20050703_08
Lithospermum arvense (nawrot polny)