znalezisko 20050703.10.mr - Lithospermum arvense (nawrot polny) · Suwalszczyzna · (leg. det. Maciej Romański)

mr-Lithospermum_arvense_20050703_01

Lithospermum arvense (nawrot polny)

mr-Lithospermum_arvense_20050703_02

Lithospermum arvense (nawrot polny)

mr-Lithospermum_arvense_20050703_06

Lithospermum arvense (nawrot polny)

mr-Lithospermum_arvense_20050703_08

Lithospermum arvense (nawrot polny)