znalezisko 20130500.32.pk - Fritillaria meleagroides · Aldomirovsko Blato (Bułgaria) · (leg. det. Paweł Kalinowski)
pk-Fritillaria_meleagroides_1c_Aldomirovsko_Blato_BG_05._13
Fritillaria meleagroides
05.2013
pk-Fritillaria_meleagroides_1d_Aldomirovsko_Blato_BG_05._13
Fritillaria meleagroides
05.2013
pk-Fritillaria_meleagroides_2d_Aldomirovsko_Blato_BG_05._13
Fritillaria meleagroides
05.2013