(zespół) Ass.Bupleuro-Calamagrostietum arundinaceae (Zlatn. 1928) Jenik 1961

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Bupleuro-Calamagrostietum arundinaceae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Bupleuro-Calamagrostietum arundinaceae — regionalnie

 

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Bupleuro-Calamagrostietum arundinaceae — + gatunki przechodzące z ChCl. Querco-Fagetea

 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Bupleuro-Calamagrostietum arundinaceae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Calamagrostion (naturalne traworośla wysokogórskie)

 

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Calamagrostietalia villosae — ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Betulo-Adenostyletea (wysokogórskie ziołorośla i traworośla)