(zbiorowisko) Zb.Melampyrum pratense-Hieracium (Pass. 1967) Th. Müll. 1978

zbiorowisko pszeńca i jastrzębców
Melampyrum pratense-Hieracium

03.07.2004 copyright © by Piotr Sikorski XL

charakterystyczna kombinacja gatunków zbiorowiska (ChSC Zb.) Zb.Melampyrum pratense-Hieracium

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki wyróżniające zbiorowiska (D Zb.) Zb.Melampyrum pratense-Hieracium — w obrębie grupy

 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zbiorowiska Zb.Melampyrum pratense-Hieracium

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Trifolion medii (ciepłolubne zbiorowiska okrajkowe siedlisk lasów liściastych i mieszanych) — + ChAss.

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Origanetalia (światłolubne i ciepłolubne zbiorowiska okrajkowe) — ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Trifolio-Geranietea sanguinei (ciepłolubne zbiorowiska okrajkowe)