(związek) All.Arabidopsidion thalianae Pass. 1964

Sedo albi-Veronicion dilleni (Oberd. 1957) Korneck 1974

termofilne, pionierskie murawy i „ogródki alpejskie” na skałach krzemianowych piętra pogórza i regla dolnego; odpowiada siedlisku „pionierskie murawy na skałach krzemianowych ... (8230)” z wykazu siedlisk przyrodniczych o znaczeniu wspólnotowym

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Arabidopsidion thalianae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Arabidopsidion thalianae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Koelerio glaucae-Corynephoretea canescentis (murawy piaskowe)

Rumex acetosella (szczaw polny)[incl. ssp. tenuifolia]

syntaksony poniżej (podrzędne do) All.Arabidopsidion thalianae

  Ass.Polytricho piliferi-Scleranthetum perennis (naskalne murawy kostrzewy owczej i płonnika)