W załączniku 1 tego rozporządzenia znajduje się lista typów siedlisk przyrodniczych będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, wymagających ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000 i ze skazaniem priorytetowych typów siedlisk przyrodniczych.
Poniższy wykaz zawiera listę 77 typów siedlisk przyrodniczych (w tym priorytetowych), występujących na terenie Polski i wymagających ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000.

Pierwszy akapit bloku zawiera odpowiednio (tak jak podano w rozporządzeniu): liczbę porządkowa w rozporządzeniu - kod typu siedliska przyrodniczego - nazwa typu siedliska przyrodniczego z ewentualnym komentarzem Ustawodawcy. Żółte zakreślenie oznacza priorytetowy typ siedliska przyrodniczego. Pismem pochyłym podano dodatkową (nie ma jej w tekście rozporządznia), rozszerzoną, precyzyjącą część nazwy. Listę uzupełniłem o linki do związanych z danymi siedliskami zbiorowisk roślinnych lub gatunkow; jeśli w nawiasie kwadratowym to są to linki pomocnicze]. W przypadkach gdy był podany skrótowy synonim syntaksonu zastąpiłem go pełną nazwą (za Matuszewskim [14]) np. w miejsce Betulo-Quercetum jest Ass.Betulo pendulae-Quercetum roboris).
W kolejnych wierszach bloku (o ile takie są) znajduje się szerszy komentarz

Siedliska morskie i przybrzeżne, nadmorskie i śródlądowe solniska i wydmy


001 — 1110 — piaszczyste ławice podmorskie trwale przykryte wodą o niewielkiej głębokości
003 — 1130 — estuaria, ujścia rzek
005 — 1150 — laguny przybrzeżne, zalewy i jeziora przymorskie
006 — 1160 — duże płytkie zatoki
007 — 1170 — skaliste i kamieniste dno morskie, rafy
009 — 1210 — kidzina na brzegu morskim
011 — 1230 — klify na wybrzeżu Bałtyku
014 — 1310 — śródlądowe błotniste solniska z solirodkiem (All.Salicornion ramosissimae)
016 — 1330 — solniska nadmorskie (O.Glauco-Puccinellietalia część - zbiorowiska nadmorskie)
017 — 1340 — śródlądowe słone łąki, pastwiska i szuwary (O.Glauco-Puccinellietalia część - zbiorowiska śródlądowe)
029 — 2110 — inicjalne stadia nadmorskich wydm białych
030 — 2120 — nadmorskie wydmy białe (Ass.Elymo-Ammophiletum)
031 — 2130 — nadmorskie wydmy szare
032 — 2140 — nadmorskie wrzosowiska bażynowe (All.Empetrion nigri)
034 — 2160 — nadmorskie wydmy z zaroślami rokitnika [rokitnik zwyczajny (Hippophae rhamnoides)]
035 — 2170 — nadmorskie wydmy z zaroślami wierzby piaskowej [wierzba płożąca typowa odm. piaskowa (Salix repens ssp. repens var. arenaria)]
036 — 2180 — lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich
037 — 2190 — wilgotne zagłębienia międzywydmowe
048 — 2330 — wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi (szczotlicha siwa (Corynephorus canescens), mietlica (Agrostis))

Wody słodkie

050 — 3110 — jeziora lobeliowe [lobelia jeziorna (Lobelia dortmanna)]
052 — 3130 — brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Cl.Littorelletea uniflorae, Cl.Isoeto-Nanojuncetea
053 — 3140 — twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea ssp.
054 — 3150 — starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z All.Nymphaeion, All.Potamion
055 — 3160 — naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne
061 — 3220 — pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków
062 — 3230 — zarośla wrześni na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Ass.Salici-Myricarietum część - z przewagą wrześni) [września pobrzeżna (Myricaria germanica)]
063 — 3240 — zarośla wierzby siwej na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Ass.Salici-Myricarietum część - z przewagą wierzby) [wierzba siwa (Salix eleagnos)]
065 — 3260 — nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników All.Ranunculion fluitantis
066 — 3270 — zalewane muliste brzegi rzek z roślinnością Chenopodion rubri p.p. i All.Bidention tripartiti p.p.

Torfowiska


125 — 7110 — torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)
126 — 7120 — torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji
128 — 7140 — torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Cl.Scheuchzerio-Caricetea nigrae)
129 — 7150 — obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku All.Rhynchosporion albae
131 — 7210 — torfowiska nakredowe (Ass.Cladietum marisci, Ass.Caricetum buxbaumii, Ass.Schoenetum nigricantis)
132 — 7220 — źródliska wapienne ze zbiorowiskami All.Cratoneurion commutati
133 — 7230 — górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk

Murawy, łąki, ziołorośla, wrzosowiska, zarośla

069 — 4010 — wilgotne wrzosowiska z wrzoścem bagiennym (All.Ericion tetralicis)
071 — 4030 — suche wrzosowiska (All.Calluno-Genistion, All.Pohlio-Callunion, All.Calluno-Arctostaphylion)
074 — 4060 — wysokogórskie borówczyska bażynowe (Ass.Empetro-Vaccinietum)
075 — 4070 — zarośla kosodrzewiny (Pinetum mugo) [Ass.Pinetum mugo carpaticum, Ass.Pinetum mugo sudeticum]
076 — 4080 — subalpejskie zarośla wierzbowe wierzby lapońskiej lub śląskiej (Ass.Salicetum lapponum, Ass.Salicetum silesiacae)
084 — 5130 — formacje z jałowiec pospolity (Juniperus communis) na wrzosowiskach lub nawapiennych murawach
094 — 6110 — skały wapienne i neutrofilne z roślinnością pionierską (All.Alysso alyssoidis-Sedion albi)
095 — 6120 — ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (All.Koelerion glaucae)
098 — 6150 — wysokogórskie murawy acidofilne (All.Juncion trifidi) i bezwapienne wyleżyska śnieżne (All.Salicion herbaceae)
100 — 6170 — nawapienne murawy wysokogórskie (All.Seslerion tatrae) i wyleżyska śnieżne (All.Arabidion coeruleae)
103 — 6210 — murawy kserotermiczne (Cl.Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) - priorytetowe są tylko murawy z ważnymi stanowiskami storczyków
105 — 6230 — górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (All.Nardion - płaty bogate florystycznie)
116 — 6410 — zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (All.Molinion caeruleae)
118 — 6430 — ziołorośla górskie (All.Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (O.Convolvuletalia sepium)
119 — 6440 — łąki selernicowe (All.Cnidion dubii)
122 — 6510 — niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (All.Arrhenatherion elatioris)
123 — 6520 — górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie (All.Polygono-Trisetion)

Ściany, piargi, rumowiska skalne i jaskinie

137 — 8110 — piargi i gołoborza krzemianowe
138 — 8120 — piargi i gołoborza wapienne ze zbiorowiskami All.Papaverion tatrici lub All.Arabidion alpinae
142 — 8160 — podgórskie i wyżynne rumowiska wapienne ze zbiorowiskami ze Stipion calamagrostis

W warunkach Polski siedlisko to jest zasiedlane przez zespół Ass.Gymnocarpietum robertiani. [48]


143 — 8210 — wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami O.Potentilletalia caulescentis
144 — 8220 — ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z O.Androsacetalia vandellii
145 — 8230 — pionierskie murawy na skałach krzemianowych (All.Arabidopsidion thalianae)

Siedlisko przyrodnicze na krzemianowych skałach z dużym udziałem sukulentów, mszaków i porostów, występujące na siedliskach skrajnie suchych, o bardzo ubogiej pokrywie glebowej. Roślinność tych siedlisk jest zaliczana do związków All.Sedo-Scleranthion i All.Arabidopsidion thalianae. [48]

W Polsce tego typu siedliska mają północno-wschodnią granicę zasięgu i notowane są jedynie nielicznie w Sudetach w dolnej strefie regla dolnego i na ich pogórzu. W stosunku do podobnego i znacznie częstszego w Polsce siedliska 8220 - ściany skalne i urwiska krzemianowe za zbiorowiskami z Androsacetalia vandellii występującego także na skałach uszczelinionych, udział szczelinowych paproci jest nieznaczny, w ich miejsce wchodzą gatunki z rodziny gruboszowatych (Crassulaceae). Z uwagi na graniczny charakter naszych stanowisk tych siedlisk, ich flora jest uboga w porównaniu z centrum zasięgu i zajmuje je zespół Ass.Polytricho piliferi-Scleranthetum perennis. [48]
Kod Physis: 36.2 i na granicy z 34.11 [48]


147 — 8310 — jaskinie nieudostępnione do zwiedzania

Lasy i bory

159 — 9110 — kwaśne buczyny (SubAll.Luzulo-Fagenion)
161 — 9130 — żyzne buczyny (SubAll.Dentario glandulosae-Fagenion, SubAll.Galio odorati-Fagenion)
162 — 9140 — górskie jaworzyny ziołoroślowe (Ass.Aceri-Fagetum)
163 — 9150 — ciepłolubne buczyny storczykowe (SubAll.Cephalanthero-Fagenion)
164 — 9160 — grąd subatlantycki (Ass.Stellario holosteae-Carpinetum betuli)
165 — 9170 — grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Ass.Galio sylvatici-Carpinetum betuli, Ass.Tilio cordatae-Carpinetum betuli)
166 — 9180 — jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach (All.Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani)

167 — 9190 — kwaśne dąbrowy (All.Quercion robori-petraeae)
171 — 91D0 — bory i lasy bagienne (Ass.Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Ass.Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris, Ass.Pino mugo-Sphagnetum, Ass.Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)
172 — 91E0 — łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Ass.Salicetum albo-fragilis, Ass.Populetum albae, SubAll.Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe)
173 — 91F0 — łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ass.Ficario-Ulmetum minoris)
176 — 91I0 — ciepłolubne dąbrowy (O.Quercetalia pubescenti-petraeae)
182 — 91P0 — wyżynny jodłowy bór mieszany (Ass.Abietetum polonicum)
183 — 91Q0 — górskie reliktowe laski sosnowe (All.Erico-Pinion)
186 — 91T0 — sosnowy bór chrobotkowy (Ass.Cladonio-Pinetum i chrobotkowa postać Ass.Peucedano-Pinetum)
219 — 9410 — górskie bory świerkowe (All.Piceion abietis część - zbiorowiska górskie)
220 — 9420 — górski bór limbowo-świerkowy (Ass.Pino cembrae-Piceetum)

Siedlisko jest ograniczone przestrzennie do niewielkich partii granitowych Wysokich Tatr i jego definicja w całości zawiera się w definicji siedliska zespołu Ass.Pino cembrae-Piceetum.

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji