(zespół) Ass.Cladonio-Pinetum Juraszek 1927

bór sosnowy suchy (bór chrobotkowy, śródlądowy bór suchy)

odpowiada siedlisku „sosnowy bór chrobotkowy (91T0)” z wykazu siedlisk przyrodniczych o znaczeniu wspólnotowym

Cladonio pinetum

Bory Tucholskie, rez. Bór Chrobotkowy; copyright © by Michał Węgrzyn XL

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Cladonio-Pinetum

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Cladonio-Pinetum

 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Cladonio-Pinetum

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Dicrano-Pinion (bory sosnowe)

 

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Piceetalia abietis

 

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Vaccinio-Piceetea (bory szpilkowe)

istotne diagnostycznie gatunki wspólne dla grupy syntaksonów:

Ass.Cladonio-Pinetum, Ass.Empetro nigri-Pinetum
 

istotne diagnostycznie gatunki wspólne dla grupy syntaksonów:

Ass.Peucedano-Pinetum, Ass.Cladonio-Pinetum
 

istotne diagnostycznie gatunki wspólne dla grupy syntaksonów:

Ass.Peucedano-Pinetum, Ass.Leucobryo-Pinetum, Ass.Cladonio-Pinetum