(klasa) Cl.Vaccinio-Piceetea Br.-Bl. 1939

bory szpilkowe (lasy iglaste na siedliskach ubogich i kwaśnych)

acydofilne, oligotroficzne i mezotroficzne zbiorowiska z przewagą drzew szpilkowych, krzewinek i mezofilnych mszaków

syntaksony poniżej (podrzędne do) Cl.Vaccinio-Piceetea

  O.Piceetalia abietis
  
    All.Dicrano-Pinion (bory sosnowe)
    
      SubAll.Dicrano-Pinenion
      
        GrAss.bory sosnowe na glebach mineralnych
        
          Ass.Peucedano-Pinetum (kontynentalny bór sosnowy świeży)
          
            SubAss.Peucedano-Pinetum typicum (kontynentalny bór sosnowy świeży typowy)
            
            SubAss.Peucedano-Pinetum pulsatilletosum (kontynentalny bór sosnowy świeży sasankowy)
            
          Ass.Leucobryo-Pinetum (subatlantycki bór sosnowy świeży)
          
          Ass.Cladonio-Pinetum (bór sosnowy suchy)
          
          Ass.Molinio caeruleae-Pinetum (bór sosnowy wilgotny)
          
          Ass.Empetro nigri-Pinetum (nadmorski bór sosnowy)
          
        GrAss.bory mieszane
        
          Ass.Querco roboris-Pinetum (kontynentalny bór mieszany)
          
          Ass.Serratulo-Pinetum (subborealny bór mieszany)
          
      SubAll.Piceo-Vaccinienion uliginosi
      
        Ass.Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis (brzezina bagienna)
        
        Ass.Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris (bór sosnowy bagienny)
        
        Zb.odmiana nadmorska Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris
        
    All.Piceion abietis (bory świerkowe i jodłowe)
    
      SubAll.Vaccinio-Piceenion (świerczyny właściwe)
      
        GrAss.zespoły wysokogórskie Vaccinio-Piceenion (grupa borów świerkowych)
        
          Ass.Calamagrostio villosae-Piceetum (górnoreglowa świerczyna sudecka)
          
          Ass.Plagiothecio-Piceetum tatricum (górnoreglowa świerczyna karpacka)
          
          Ass.Pino cembrae-Piceetum (górski bór limbowo-świerkowy)
          
          Ass.Bazzanio-Piceetum (dolnoreglowa świerczyna na torfie)
          
        GrAss.borealne zespoły niżowe Vaccinio-Piceenion
        
          Ass.Sphagno girgensohnii-Piceetum (borealna świerczyna (na torfie))
          
          Ass.Querco-Piceetum (subborealny wilgotny bór mieszany)
          
      SubAll.Vaccinio-Abietenion (grupa borów jodłowych i świerkowo-jodłowych)
      
        Ass.Abieti-Piceetum (montanum) (dolnoreglowy bór świerkowo-jodłowy)
        
        Ass.Galio rotundifolii-Piceetum (carpaticum) (karpacki bór mieszany świerkowo-jodłowy)
        
        Ass.Polysticho-Piceetum (nawapienna świerczyna górnoreglowa)
        
        Ass.Abietetum polonicum (wyżynny jodłowy bór mieszany)
        
        Ass.Calamagrostio villosae-Pinetum (bór wilgotny trzcinnikowy)
        
      SubAll.Rhododendro-Vaccinienion (grupa zarośli sosny kosówki)
      
        Ass.Pinetum mugo carpaticum (karpackie zarośla kosówki)
        
        Ass.Pinetum mugo sudeticum (sudeckie zarośla kosówki)
        
        Ass.Salicetum silesiacae (zespół wierzby śląskiej)
        
  O.Cladonio-Vaccinietalia
  
    All.Loiseleurio-Vaccinion
    
      Ass.Empetro-Vaccinietum (wysokogórskie borówczyska bażynowe)
      
literatura · references
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 23.01.2013 · powstała/was created 21.01.2013

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/zbiorowiska/Vaccinio-Piceetea.htm"> Vaccinio-Piceetea (bory szpilkowe) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>