(zespół) Ass.Empetro-Vaccinietum Br.-Bl. 1926

wysokogórskie borówczyska bażynowe

odpowiada siedlisku „wysokogórskie borówczyska bażynowe ... (4060)” z wykazu siedlisk przyrodniczych o znaczeniu wspólnotowym

Empetro-Vaccinietum

02.08.2006 copyright © by Piotr Sikorski

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Empetro-Vaccinietum

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Empetro-Vaccinietum — ChAll.

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Empetro-Vaccinietum

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Loiseleurio-Vaccinion

 

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Cladonio-Vaccinietalia

 

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Vaccinio-Piceetea (bory szpilkowe)