(zespół) Ass.Peucedano-Pinetum W.Mat. (1962) W.Mat. et J.Mat. 1973

kontynentalny bór sosnowy świeży (subkontynentalny bór świeży)

postać chrobotkowa odpowiada siedlisku „sosnowy bór chrobotkowy (91T0)” z wykazu siedlisk przyrodniczych o znaczeniu wspólnotowym

Peucedano-Pinetum
30.08.2008 copyright © by Piotr Sikorski XL

charakterystyka

Bór sosnowy na bardzo ubogich siedliskach o przepuszczalnym podłożu, głębokim poziomie wód gruntowych, okresowo suchych.

space

W warstwie drzew dominuje wysokopienna sosna zwyczajna (Pinus sylvestris), w zwartym drzewostanie, z niewielkim udziałem brzozy brodawkowatej (Betula pendula), a na północnym-zachodzie Polski także z udziałem świerka pospolitego (Picea abies). W podokapowej warstwie mogą też występować dąb szypułkowy (Quercus robur) i topola osika (Populus tremula).

space

Warstwa runa zwykle zwarta, z dominacją krzewinek borówki czarnej (Vaccinium myrtillus), borówki brusznicy (Vaccinium vitis-idaea); wrzos zwyczajny (Calluna vulgaris) pojawia się w degeneracyjnych postaciach zbiorowiska. Z roślin zielnych siódmaczek leśny (Trientalis europaea), pomocnik baldaszkowy (Chimaphila umbellata), rzadziej korzeniówka pospolita (Monotropa hypopitys), gruszyczka zielonawa (Pyrola chlorantha), widlicz spłaszczony (Diphasiastrum complanatum), pszeniec zwyczajny (Melampyrum pratense). Trawy i turzyce: kostrzewa owcza (agg.) (Festuca ovina agg.), trzcinnik leśny (Calamagrostis arundinacea), turzyca wrzosowiskowa (Carex ericetorum). Zespół jest stosunkowo bogaty florystycznie, jak na bory sosnowe. Przeciętnie w badanym płacie notuje się 30 gatunków roślin naczyniowych, mchów i porostów naziemnych. Od Ass.Leucobryo-Pinetum (zobacz opis tego zespołu) różni się występowaniem w runie gatunków kontynentalnych takich jak gorysz pagórkowy (Peucedanum oreoselinum), kokoryczka wonna (Polygonatum odoratum), wężymord niski (Scorzonera humilis), pajęcznica gałęzista (Anthericum ramosum), nawłoć pospolita (Solidago virgaurea), konwalia majowa (Convallaria majalis), malina kamionka (Rubus saxatilis), poziomka pospolita (Fragaria vesca) i przetacznik leśny (Veronica officinalis). Nie występuje w tym zespole bielistka sina [mech] (Leucobryum glaucum) charakterystyczna dla Ass.Leucobryo-Pinetum .

space

występowanie

Na niżu i wyżynach Polski poza jej północno-zachodnią częścią, gdzie jest zastępowany przez analogiczny Ass.Leucobryo-Pinetum.

space

W typologii leśnej zbiorowiska tego zespołu niemal zawsze odpowiadają borowi świeżemu (Bśw).

W ramach zespołu wyróżnia się podzespół typowy i sasankowy: SubAss.Peucedano-Pinetum typicum, SubAss.Peucedano-Pinetum pulsatilletosum.

space

Ze względu na wilgotność na siedliskach suchszych od typu wyróżnia się wariant z chrobotkami (Cladonia), zaś na najwilgotniejszych stanowiskach wariant z trzęślicą modrą (Molinia caerulea).

space

Odmiana sarmacka występuje od krainy Chełmińsko-Dobrzyńskiej do Polesia Południowego. Słabymi gatunkami wyróżniającymi są: szczodrzyk czerniejący (Lembotropis nigricans), szczodrzeniec rozesłany (Chamaecytisus ratisbonensis) i (w podzespole sasankowym) sasanka łąkowa (Pulsatilla pratensis).

space


Ch: Chimaphila umbellata, {+ ChAll.}
D: Peucedanum oreoselinum, Convallaria majalis, Polygonatum odoratum, Pulsatilla patens ssp. patens, Scorzonera humilis, Solidago virgaurea
W: (Cladonio-Pinetum, Peucedano-Pinetum) Carex ericetorum, Rumex acetosella
W: (Cladonio-Pinetum, Peucedano-Pinetum, Leucobryo-Pinetum) Festuca ovina agg., Juniperus communis ssp. communis
W: (Peucedano-Pinetum, Leucobryo-Pinetum, Molinio (caeruleae)-Pinetum) Luzula pilosa, Sorbus aucuparia, Trientalis europaea


charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Peucedano-Pinetum

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Peucedano-Pinetum

Chimaphila umbellata (pomocnik baldaszkowy)
+ ChAll.  

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Peucedano-Pinetum

Pulsatilla patens (sasanka otwarta)
Peucedanum oreoselinum (gorysz pagórkowy)
Solidago virgaurea (nawłoć pospolita)
Scorzonera humilis (wężymord niski)
Convallaria majalis (konwalia majowa)
Polygonatum odoratum (kokoryczka wonna)

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Peucedano-Pinetum

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Dicrano-Pinion (bory sosnowe)

Chimaphila umbellata (pomocnik baldaszkowy)
Pyrola chlorantha (gruszyczka zielonawa)
Monotropa hypopitys (korzeniówka pospolita)
Viscum album ssp. austriacum (jemioła pospolita rozpierzchła)
Diphasiastrum complanatum (widlicz spłaszczony)
 

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Piceetalia abietis

Orthilia secunda (gruszynka jednostronna)
Linnaea borealis (zimoziół północny)
Melampyrum sylvaticum (pszeniec leśny)
Goodyera repens (tajęża jednostronna)
Picea abies (świerk pospolity)
Lycopodium annotinum (widłak jałowcowaty)
Bazzania trilobata (biczyca trójwrębna [wątrobowiec])
Barbilophozia lycopodioides (bagiennik widłakowy [wątrobowiec])
Dicranum majus (widłoząb okazały [mech])
 

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Vaccinio-Piceetea (bory szpilkowe)

Pyrola minor (gruszyczka mniejsza)
Pyrola rotundifolia (gruszyczka okrągłolistna)
Vaccinium vitis-idaea (borówka brusznica)
Vaccinium myrtillus (borówka czarna)
Vaccinium uliginosum (borówka bagienna)
Trientalis europaea (siódmaczek leśny)
Melampyrum pratense (pszeniec zwyczajny)
Dicranum scoparium (widłoząb miotłowy [mech])
Hylocomium splendens (gajnik lśniący [mech])
Pleurozium schreberi (rokietnik pospolity)
Ptilium crista-castrensis (piórosz pierzasty (grzebieniasty) [mech])
Peltigera aphthosa (pawężnica brodawkowata [porost])

istotne diagnostycznie gatunki wspólne dla grupy syntaksonów:

Ass.Peucedano-Pinetum, Ass.Cladonio-Pinetum
Rumex acetosella (szczaw polny)
Carex ericetorum (turzyca wrzosowiskowa)
 

istotne diagnostycznie gatunki wspólne dla grupy syntaksonów:

Ass.Peucedano-Pinetum, Ass.Leucobryo-Pinetum, Ass.Cladonio-Pinetum
Festuca ovina agg. (kostrzewa owcza (agg.))
Juniperus communis ssp. communis (jałowiec pospolity typowy)
 

istotne diagnostycznie gatunki wspólne dla grupy syntaksonów:

Ass.Peucedano-Pinetum, Ass.Leucobryo-Pinetum, Ass.Molinio caeruleae-Pinetum
Trientalis europaea (siódmaczek leśny)
Sorbus aucuparia (jarząb pospolity)
Luzula pilosa (kosmatka owłosiona)
 
literatura · references
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 12.05.2011 · powstała/was created 12.05.2011

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/zbiorowiska/Peucedano-Pinetum.htm"> Peucedano-Pinetum (kontynentalny bór sosnowy świeży) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>