(zespół) Ass.Querco-Piceetum (W. Mat. 1952) W. Mat. et Polak. 1955

subborealny wilgotny bór mieszany (jegiel)

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Querco-Piceetum

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Querco-Piceetum

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Querco-Piceetum

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Piceion abietis (bory świerkowe i jodłowe)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Piceetalia abietis

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Vaccinio-Piceetea (bory szpilkowe)