(zespół) Ass.Sphagno girgensohnii-Piceetum Polak. 1962

borealna świerczyna (na torfie)

odpowiada priorytetowemu siedlisku „bory i lasy bagienne (91D0)” z wykazu siedlisk przyrodniczych o znaczeniu wspólnotowym

Sphagno girgensohnii-Piceetum

12.06.2008 copyright © by Piotr Sikorski XL

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Sphagno girgensohnii-Piceetum

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Sphagno girgensohnii-Piceetum

 

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Sphagno girgensohnii-Piceetum

 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Sphagno girgensohnii-Piceetum

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Piceion abietis (bory świerkowe i jodłowe)

 

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Piceetalia abietis

 

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Vaccinio-Piceetea (bory szpilkowe)

istotne diagnostycznie gatunki wspólne dla grupy syntaksonów:

Ass.Bazzanio-Piceetum, Ass.Sphagno girgensohnii-Piceetum, Ass.Querco-Piceetum, Ass.Abietetum polonicum
 

istotne diagnostycznie gatunki wspólne dla grupy syntaksonów:

Ass.Bazzanio-Piceetum, Ass.Sphagno girgensohnii-Piceetum, Ass.Querco-Piceetum, Ass.Abieti-Piceetum (montanum), Ass.Galio rotundifolii-Piceetum (carpaticum), Ass.Polysticho-Piceetum, Ass.Abietetum polonicum