(rząd) O.Piceetalia abietis Pawł. in Pawł. et al. 1928

Vaccinio-Piceetalia Br.-Bl. 1939

charakterystyczna kombinacja gatunków rzędu (ChSC O.) O.Piceetalia abietis

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Piceetalia abietis

Orthilia secunda (gruszynka jednostronna)
Linnaea borealis (zimoziół północny)
Melampyrum sylvaticum (pszeniec leśny)
Goodyera repens (tajęża jednostronna)
Picea abies (świerk pospolity)
Lycopodium annotinum (widłak jałowcowaty)
Bazzania trilobata (biczyca trójwrębna [wątrobowiec])
Barbilophozia lycopodioides (bagiennik widłakowy [wątrobowiec])
Dicranum majus (widłoząb okazały [mech])
 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych rzędu O.Piceetalia abietis

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Vaccinio-Piceetea (bory szpilkowe)

Pyrola minor (gruszyczka mniejsza)
Pyrola rotundifolia (gruszyczka okrągłolistna)
Vaccinium vitis-idaea (borówka brusznica)
Vaccinium myrtillus (borówka czarna)
Vaccinium uliginosum (borówka bagienna)
Trientalis europaea (siódmaczek leśny)
Melampyrum pratense (pszeniec zwyczajny)
Dicranum scoparium (widłoząb miotłowy [mech])
Hylocomium splendens (gajnik lśniący [mech])
Pleurozium schreberi (rokietnik pospolity)
Ptilium crista-castrensis (piórosz pierzasty (grzebieniasty) [mech])
Peltigera aphthosa (pawężnica brodawkowata [porost])

syntaksony poniżej (podrzędne do) O.Piceetalia abietis

  All.Dicrano-Pinion (bory sosnowe)
  
    SubAll.Dicrano-Pinenion
    
      GrAss.bory sosnowe na glebach mineralnych
      
        Ass.Peucedano-Pinetum (kontynentalny bór sosnowy świeży)
        
          SubAss.Peucedano-Pinetum typicum (kontynentalny bór sosnowy świeży typowy)
          
          SubAss.Peucedano-Pinetum pulsatilletosum (kontynentalny bór sosnowy świeży sasankowy)
          
        Ass.Leucobryo-Pinetum (subatlantycki bór sosnowy świeży)
        
        Ass.Cladonio-Pinetum (bór sosnowy suchy)
        
        Ass.Molinio caeruleae-Pinetum (bór sosnowy wilgotny)
        
        Ass.Empetro nigri-Pinetum (nadmorski bór sosnowy)
        
      GrAss.bory mieszane
      
        Ass.Querco roboris-Pinetum (kontynentalny bór mieszany)
        
        Ass.Serratulo-Pinetum (subborealny bór mieszany)
        
    SubAll.Piceo-Vaccinienion uliginosi
    
      Ass.Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis (brzezina bagienna)
      
      Ass.Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris (bór sosnowy bagienny)
      
      Zb.odmiana nadmorska Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris
      
  All.Piceion abietis (bory świerkowe i jodłowe)
  
    SubAll.Vaccinio-Piceenion (świerczyny właściwe)
    
      GrAss.zespoły wysokogórskie Vaccinio-Piceenion (grupa borów świerkowych)
      
        Ass.Calamagrostio villosae-Piceetum (górnoreglowa świerczyna sudecka)
        
        Ass.Plagiothecio-Piceetum tatricum (górnoreglowa świerczyna karpacka)
        
        Ass.Pino cembrae-Piceetum (górski bór limbowo-świerkowy)
        
        Ass.Bazzanio-Piceetum (dolnoreglowa świerczyna na torfie)
        
      GrAss.borealne zespoły niżowe Vaccinio-Piceenion
      
        Ass.Sphagno girgensohnii-Piceetum (borealna świerczyna (na torfie))
        
        Ass.Querco-Piceetum (subborealny wilgotny bór mieszany)
        
    SubAll.Vaccinio-Abietenion (grupa borów jodłowych i świerkowo-jodłowych)
    
      Ass.Abieti-Piceetum (montanum) (dolnoreglowy bór świerkowo-jodłowy)
      
      Ass.Galio rotundifolii-Piceetum (carpaticum) (karpacki bór mieszany świerkowo-jodłowy)
      
      Ass.Polysticho-Piceetum (nawapienna świerczyna górnoreglowa)
      
      Ass.Abietetum polonicum (wyżynny jodłowy bór mieszany)
      
      Ass.Calamagrostio villosae-Pinetum (bór wilgotny trzcinnikowy)
      
    SubAll.Rhododendro-Vaccinienion (grupa zarośli sosny kosówki)
    
      Ass.Pinetum mugo carpaticum (karpackie zarośla kosówki)
      
      Ass.Pinetum mugo sudeticum (sudeckie zarośla kosówki)
      
      Ass.Salicetum silesiacae (zespół wierzby śląskiej)