(zespół) Ass.Pinetum mugo carpaticum Pawł. 1927

karpackie zarośla kosówki

odpowiada priorytetowemu siedlisku „zarośla kosodrzewiny (4070)” z wykazu siedlisk przyrodniczych o znaczeniu wspólnotowym

Pinetum mugo carpaticum

02.08.2006 copyright © by Piotr Sikorski XL

Pinetum mugo carpaticum
Pinetum mugo carpaticum

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Pinetum mugo carpaticum

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Pinetum mugo carpaticum

 

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Pinetum mugo carpaticum

 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Pinetum mugo carpaticum

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Piceion abietis (bory świerkowe i jodłowe)

 

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Piceetalia abietis

 

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Vaccinio-Piceetea (bory szpilkowe)