(zespół) Ass.Pinetum mugo sudeticum W. Mat. 1960

sudeckie zarośla kosówki

odpowiada priorytetowemu siedlisku „zarośla kosodrzewiny (4070)” z wykazu siedlisk przyrodniczych o znaczeniu wspólnotowym

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Pinetum mugo sudeticum

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Pinetum mugo sudeticum

 

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Pinetum mugo sudeticum

 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Pinetum mugo sudeticum

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Piceion abietis (bory świerkowe i jodłowe)

 

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Piceetalia abietis

 

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Vaccinio-Piceetea (bory szpilkowe)