(zespół) Ass.Populetum albae Br.-Bl. 1931

łęg wierzbowo-topolowy (nadrzeczny łęg topolowy)
Salici-Populetum Meijer Drees 1936 p.p. (2)

formacja drzewiasta (leśna); w drzewostanie panuje topola biała (Populus alba) i topola czarna (Populus nigra), częsta jest też Populus xcanescens; odpowiada priorytetowemu siedlisku „łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (91E0)” z wykazu siedlisk przyrodniczych o znaczeniu wspólnotowym

Populetum albae

11.09.2008 copyright © by Piotr Sikorski XL

Populetum albae

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Populetum albae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Populetum albae

 

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Populetum albae

 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Populetum albae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Salicion albae (zarośla i lasy wierzbowe w dolinach rzek na niżu i pogórzu)

 

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Salicetalia purpureae — ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Salicetea purpureae (łęgi wierzbowo-topolowe)