(związek) All.Seslerion tatrae Pawł. 1935

naturalne murawy wysokogórskie na podłożu wapiennym

odpowiada siedlisku „nawapienne murawy wysokogórskie (6170)” z wykazu siedlisk przyrodniczych o znaczeniu wspólnotowym

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Seslerion tatrae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Seslerion tatrae — związek tatrzański, endemiczny

 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Seslerion tatrae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Seslerietalia variae (naturalne nawapienne murawy wysokogórskie w piętrze halnym) — ChCl

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Seslerietea variae (wysokogórskie murawy nawapiene)