(zespół) Ass.Carici sempervirentis-Festucetum tatrae Szaf., Pawł. et Kulcz. (1923) 1927

zespół turzycy i kostrzewy tatrzańskiej

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Carici sempervirentis-Festucetum tatrae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Carici sempervirentis-Festucetum tatrae

 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Carici sempervirentis-Festucetum tatrae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Seslerion tatrae (naturalne murawy wysokogórskie na podłożu wapiennym) — związek tatrzański, endemiczny

 

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Seslerietalia variae (naturalne nawapienne murawy wysokogórskie w piętrze halnym) — ChCl

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Seslerietea variae (wysokogórskie murawy nawapiene)