(zespół) Ass.Tilio cordatae-Carpinetum betuli Tracz. 1962

grąd subkontynentalny
Querco-Carpinetum medioeuropaeum R.Tx. 1936 p.p. (3) · Tilio-Carpinetum anonim

odpowiada siedlisku „grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (9170)” z wykazu siedlisk przyrodniczych o znaczeniu wspólnotowym

Tilio cordatae-Carpinetum betuli

19.04.2008 copyright © by Piotr Sikorski XL

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Tilio cordatae-Carpinetum betuli

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Tilio cordatae-Carpinetum betuli

 

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Tilio cordatae-Carpinetum betuli — ChAss.

 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Tilio cordatae-Carpinetum betuli

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Carpinion betuli (lasy grądowe)

 

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Fagetalia sylvaticae (mezo- i eutroficzne lasy liściaste)

 

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Querco-Fagetea (eutroficzne i mezotroficzne lasy liściaste)

 

istotne diagnostycznie gatunki wspólne dla grupy syntaksonów:

Ass.Galio sylvatici-Carpinetum betuli, Ass.Tilio cordatae-Carpinetum betuli