(rząd) O.Fagetalia sylvaticae Pawł. in Pawł., Sokoł. et Wall. 1928

mezo- i eutroficzne lasy liściaste

charakterystyczna kombinacja gatunków rzędu (ChSC O.) O.Fagetalia sylvaticae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Fagetalia sylvaticae

 

gatunki wyróżniające rzędu (D O.) O.Fagetalia sylvaticae

 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych rzędu O.Fagetalia sylvaticae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Querco-Fagetea (eutroficzne i mezotroficzne lasy liściaste)

 

syntaksony poniżej (podrzędne do) O.Fagetalia sylvaticae

  All.Alno-Ulmion (lasy łęgowe)
  
    SubAll.Alnenion glutinoso-incanae (łęgi olszowe)
    
      GrAss.łęgi olszowe niżowe (Alnenion glutinoso-incanae)
      
        Ass.Fraxino-Alnetum (łęg jesionowo-olszowy)
        
        Ass.Stellario nemorum-Alnetum glutinosae (łęg olszowy gwiazdnicowy)
        
      GrAss.łęgi podgórskie i górskie (Alnenion glutinoso-incanae)
      
        Ass.Carici remotae-Fraxinetum (podgórski łęg jesionowy)
        
        Ass.Alnetum incanae (nadrzeczna olszyna górska)
        
        Ass.Caltho laetae-Alnetum (bagienna olszyna górska)
        
        Ass.Astrantio-Fraxinetum (łęg jesionowy z jerzmianką)
        
    SubAll.Ulmenion minoris
    
      Ass.Ficario-Ulmetum minoris (łęg wiązowy z fiołkiem wonnym)
      
      Ass.Violo odoratae-Ulmetum minoris (łęg wiązowy z fiołkiem wonnym)
      
  All.Carpinion betuli (lasy grądowe)
  
    GrAss.lasy dębowo-grabowe (dawniej Querco-Carpinetum medioeuropaeum)
    
      Ass.Stellario holosteae-Carpinetum betuli (grąd subatlantycki)
      
        SubAss.Stellario holosteae-Carpinetum betuli deschampsietosum (grąd subatlantycki wysoki)
        
        SubAss.Stellario holosteae-Carpinetum betuli typicum (grąd subatlantycki typowy)
        
        SubAss.Stellario holosteae-Carpinetum betuli ficarietosum (grąd subatlantycki niski)
        
      Ass.Galio sylvatici-Carpinetum betuli (grąd środkowoeuropejski)
      
        SubAss.Galio-Carpinetum betuli typicum (grąd środkowoeuropejski typowy)
        
        GrSubAss.grądy środkowoeuropejskie wysokie
        
          SubAss.Galio-Carpinetum betuli polytrichetosum
          
          SubAss.Galio-Carpinetum betuli lathyretosum
          
          SubAss.Galio-Carpinetum betuli luzuletosum
          
        GrSubAss.grąd środkowoeuropejski niskie
        
          SubAss.Galio-Carpinetum betuli corydaletosum
          
          SubAss.Galio-Carpinetum betuli stachyetosum
          
      Ass.Tilio cordatae-Carpinetum betuli (grąd subkontynentalny)
      
        SubAss.Tilio cordaetae-Carpinetum betuli typicum (grąd subkontynentalny typowy)
        
        GrSubAss.grądy subkontynentalne wysokie
        
          SubAss.Tilio cordaetae-Carpinetum betuli calamagrostietum
          
          SubAss.Tilio cordaetae-Carpinetum betuli luzuletosum
          
          SubAss.Tilio cordaetae-Carpinetum betuli caricetosum brizoides
          
          SubAss.Tilio cordaetae-Carpinetum betuli festucetosum heterophyllae
          
          SubAss.Tilio cordaetae-Carpinetum betuli melittetosum
          
        GrSubAss.grądy subkontynentalne niskie
        
          SubAss.Tilio cordaetae-Carpinetum betuli stachyetosum
          
          SubAss.Tilio cordaetae-Carpinetum betuli astrantietosum
          
          SubAss.Tilio cordaetae-Carpinetum betuli corydaletosum
          
          SubAss.Tilio cordaetae-Carpinetum betuli circaetosum alpinae
          
          SubAss.Tilio cordaetae-Carpinetum betuli caricetosum remotae
          
    GrAss.grądowe zespoły zboczowe Aceri-Tilietum
    
    Zb.Acer platanoides-Tilia cordata (niżowe lasy zboczowe klonowo-lipowe)
    
  All.Fagion sylvaticae (lasy bukowe)
  
    SubAll.Luzulo-Fagenion (acidofilne lasy bukowe)
    
      Ass.Luzulo pilosae-Fagetum (acidofilna buczyna niżowa)
      
      Ass.Luzulo luzuloidis-Fagetum (acidofilna buczyna górska)
      
    SubAll.Galio rotundifolii-Abietenion (las jodłowy)
    
      Zb.Abies alba-Oxalis acetosella (eutroficzne lasy jodłowe)
      
    SubAll.Dentario glandulosae-Fagenion (żyzne buczyny górskie)
    
      Ass.Dentario glandulosae-Fagetum (żyzna buczyna karpacka)
      
      Ass.Dentario enneaphylli-Fagetum (żyzna buczyna sudecka)
      
    SubAll.Galio odorati-Fagenion (żyzne buczyny niżowe)
    
      Ass.Galio odorati-Fagetum (żyzna buczyna niżowa)
      
      Zb.Fagus sylvatica-Mercurialis perennis
      
    SubAll.Cephalanthero-Fagenion (ciepłolubne buczyny storczykowe)
    
      Ass.Carici albae-Fagetum (ciepłolubna buczyna nawapienna pienińska)
      
      Ass.Cephalanthero rubrae-Fagetum (storczykowa buczyna wolińska)
      
      Ass.Carici-Fagetum (storczykowa buczyna karpacka)
      
      Zb.Fagus sylvatica-Cruciata glabra (storczykowa buczyna jurajska)
      
      Zb.Fagus sylvatica-Hypericum maculatum (storczykowa buczyna sudecka)
      
      Zb.Fagus sylvatica-Cypripedium calceolus (kaszubska wilgotna buczyna nawapienna)
      
  All.Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani (górsko-podgórskie zboczowe lasy wilgotne (lipowo-jaworowe))
  
    SubAll.Lunario-Acerenion pseudoplatani (lasy jaworowe)
    
      Ass.Phyllitido-Aceretum (jaworzyna z języcznikiem)
      
      Ass.Lunario-Aceretum pseudoplatani (jaworzyna z miesiącznicą)
      
      GrAss.górskie lasy ziołoroślowe (wysokogórskie jaworzyny ziołoroślowe)
      
        Ass.Sorbo aucupariae-Aceretum pseudoplatani (jaworzyna karpacka)
        
        Ass.Aceri-Fagetum
        
        Zb.Acer pseudoplatanus-Aruncus sylvestris
        
      SubAll.Tilienion platyphylli (zboczowe lasy lipowo-klonowe)
      
        Ass.Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli (zboczowy podgórski las lipowo-klonowy)