(zbiorowisko) Zb.Fagus sylvatica-Mercurialis perennis Cel. 1962

Mercuriali-Fagetum Cel. 1962

charakterystyczna kombinacja gatunków zbiorowiska (ChSC Zb.) Zb.Fagus sylvatica-Mercurialis perennis

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki wyróżniające zbiorowiska (D Zb.) Zb.Fagus sylvatica-Mercurialis perennis

 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zbiorowiska Zb.Fagus sylvatica-Mercurialis perennis

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne podzwiązku (Ch SubAll.) SubAll.Galio odorati-Fagenion (żyzne buczyny niżowe)

 

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Fagion sylvaticae (lasy bukowe)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Fagetalia sylvaticae (mezo- i eutroficzne lasy liściaste)

 

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Querco-Fagetea (eutroficzne i mezotroficzne lasy liściaste)

 

istotne diagnostycznie gatunki wspólne dla grupy syntaksonów:

Ass.Dentario enneaphylli-Fagetum, Ass.Galio odorati-Fagetum, Zb.Fagus sylvatica-Mercurialis perennis