(zespół) Ass.Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli Faber 1936

zboczowy podgórski las lipowo-klonowy

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli

 

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli

 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne podzwiązku (Ch SubAll.) SubAll.Tilienion platyphylli (zboczowe lasy lipowo-klonowe)

 

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani (górsko-podgórskie zboczowe lasy wilgotne (lipowo-jaworowe))

 

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Fagetalia sylvaticae (mezo- i eutroficzne lasy liściaste)

 

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Querco-Fagetea (eutroficzne i mezotroficzne lasy liściaste)