(podzwiązek) SubAll.Tilienion platyphylli (Moor 1975) Th. Müller 1992

zboczowe lasy lipowo-klonowe

charakterystyczna kombinacja gatunków podzwiązku (ChSC SubAll.) SubAll.Tilienion platyphylli

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne podzwiązku (Ch SubAll.) SubAll.Tilienion platyphylli

 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych podzwiązku SubAll.Tilienion platyphylli

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani (górsko-podgórskie zboczowe lasy wilgotne (lipowo-jaworowe))

 

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Fagetalia sylvaticae (mezo- i eutroficzne lasy liściaste)

 

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Querco-Fagetea (eutroficzne i mezotroficzne lasy liściaste)

 

syntaksony poniżej (podrzędne do) SubAll.Tilienion platyphylli

  Ass.Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli (zboczowy podgórski las lipowo-klonowy)